Szukaj na stronie (osoby, hasła):
Dwumiesięcznik „Ekonomista” publikuje oryginalne teksty naukowe w języku polskim i angielskim poświęcone problematyce ekonomicznej. Wszystkie nadesłane teksty zgodne z profilem pisma i jego standardami redakcyjnymi są oceniane przez recenzentów w procedurze double-blind i zatwierdzane do druku przez Komitet Redakcyjny.

Czasopismo „Ekonomista” jest indeksowane w Web of Science Emerging Sources Citation Index (ESCI), ERIH PLUS, Scopus Journal List, Scimago Journal & Country Rank i ICI Journals Master List (Index Copernicus International). Każdy artykuł zawiera streszczenie w języku polskim, angielskim i rosyjskim (wraz ze słowami kluczowymi i kodami JEL), dostępne na stronie redakcyjnej czasopisma i reprodukowane w polskiej bazie bibliograficznej BazEkon. Anglojęzyczne streszczenia są także zawarte w międzynarodowych bazach ESCI, Scopus i CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities).

Zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 lipca 2019 r. za publikacje zamieszczane w „Ekonomiście” przyznaje się 40 pkt.

2019/2

< 2019/12019/3 >

Ekonomista 2019/2 - okładka

s. 137-266 (130)

Wydanie drukowane
ISSN: 0013-3205
Cena: 59,85 PLN


Wydanie PDF
ISSN: 2299-6184
Cena 58,32 PLN)

DemoIn memoriamArtykułyMiscellaneaDyskusje
i polemiki
Recenzje
i omówienia

Anna Ząbkowicz

Instytucje: między mechanizmem rynkowym i mechanizmami władzy

Institutions: Between Market Mechanism and Power Mechanisms

Институты: между рыночным механизмом и механизмами власти

Słowa kluczowe: instytucje, mechanizm rynkowy, porządek gospodarczy, władza

  s. 145  Streszczenie  

Maciej Holko

Teoria opodatkowania a polityka podatkowa w krajach OECD

Theory of Taxation and Tax Policy in OECD Countries

Теория налогообложения и налоговая политика в странах ОЭСР

Słowa kluczowe: teoria podatków, polityka podatkowa, OECD

  s. 163  Streszczenie  

Łukasz Cywiński, Robert Pater

Optimal Size of the Public Sector in Poland in Terms of Employment

Optimal Size of the Public Sector in Poland in Terms of Employment

Оптимальный размер публичного сектора в аспекте занятости

Słowa kluczowe: sektor publiczny, optymalne rozmiary, sektory własności, efektywność ekonomiczna, krzywa Armey’a

  s. 194  Streszczenie  

Mirosław Czekaj

Koncepcja skonsolidowanego wieloletniego limitu zobowiązań finansowych jednostek samorządu terytorialnego

The Concept of the Consolidated Multi-year Limit of Financial Obligations for Local Government Entities

Концепция консолидированного многолетнего лимита финансовых обязательств единиц территориального самоуправления

Słowa kluczowe: jednostki samorządu terytorialnego, zadłużenie pozabudżetowe, skonsolidowane zobowiązania, indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia

  s. 207  Streszczenie  

Mateusz Tomal

Behawioralne aspekty decyzji inwestycyjnych samorządów lokalnych – na przykładzie gmin województwa małopolskiego

Behavioral Aspects of Investment Decisions of Local Government – Case Study of Districts in Malopolskie Voivodeship

Поведенческие аспекты инвестиционных решений в единицах территориального самоуправления на примере гмин Малопольского воеводства

Słowa kluczowe: ekonomia behawioralna, czynniki behawioralne, decyzje inwestycyjne, samorząd gminny

  s. 226  Streszczenie  Pierwotną wersją czasopisma jest wersja drukowana.

Strona przechowuje informacje na komputerze klienta w postaci ciasteczek (cookies) na potrzeby dokonania zakupów na stronie ekonomista.info.pl
(Nowelizacja ustawy Prawa Telekomunikacyjnego z 22 marca 2013 r. wymuszona przez Parlament Europejski).
Sklep na tej stronie nie będzie działał prawidłowo bez obsługi ciasteczek.

© Wydawnictwo Key Text. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Cytowanie dozwolone z podaniem źródła.