Szukaj na stronie (osoby, hasła):
Dwumiesięcznik „Ekonomista” publikuje oryginalne teksty naukowe w języku polskim i angielskim poświęcone problematyce ekonomicznej. Wszystkie nadesłane teksty zgodne z profilem pisma i jego standardami redakcyjnymi są oceniane przez recenzentów w procedurze double-blind i zatwierdzane do druku przez Komitet Redakcyjny.

Czasopismo „Ekonomista” jest indeksowane w Web of Science Emerging Sources Citation Index (ESCI), ERIH PLUS, Scopus Journal List, Scimago Journal & Country Rank i ICI Journals Master List (Index Copernicus International). Każdy artykuł zawiera streszczenie w języku polskim, angielskim i rosyjskim (wraz ze słowami kluczowymi i kodami JEL), dostępne na stronie redakcyjnej czasopisma i reprodukowane w polskiej bazie bibliograficznej BazEkon. Anglojęzyczne streszczenia są także zawarte w międzynarodowych bazach ESCI, Scopus i CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities).

Zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 lipca 2019 r. za publikacje zamieszczane w „Ekonomiście” przyznaje się 40 pkt.

2020/5

< 2020/42020/6 >

Ekonomista 2020/5 - okładka

s. 655-774 (120)

Pobierz DEMO

Wydanie drukowane
ISSN: 0013-3205
Cena: 65,52 PLN


Wydanie PDF
ISSN: 2299-6184
Cena 58,32 PLN)

ArtykułyMiscellaneaDyskusje
i polemiki
Recenzje
i omówienia

Adam Koronowski

Epistemologia, aksjologia i ideologia w ekonomii – przypadek funkcji Cobba–Douglasa

Epistemology, Axiology and Ideology in Economics – the Case of Cobb–Douglas Function

Эпистемология, аксиология и идеология в экономике – случай функции Кобба-Дугласа

Słowa kluczowe: metodologia nauk ekonomicznych, funkcja produkcji, aksjologia

  s. 661  Streszczenie  

Leszek Kucharski, Eugeniusz Kwiatkowski

Pozycja różnych grup osób na rynku pracy a stan koniunktury w Polsce

The Labour Market Situation of Population Groups and the State of the Polish Economy

Позиция разных групп на рынке труда и состояние конъюнктуры в Польше

Słowa kluczowe: bezrobocie, zatrudnienie, pozycja osób na rynku pracy

  s. 673  Streszczenie  

Jakub Rok

Rola środowiska naturalnego w różnych ujęciach dobrobytu – próba systematyzacji

The Role of the Natural Environment in Various Approaches to Well-being – an Attempt of Systematization

Роль окружающей среды при разных вариантах благосостояния – попытка систематизации

Słowa kluczowe: ekonomia zrównoważonego rozwoju, dobrobyt, środowisko naturalne

  s. 696  Streszczenie  

Iwona Jakubowska-Branicka, Bartłomiej Walczak, Krzysztof Waliszewski

Determinanty rozwoju rynku pożyczek pozabankowych w Polsce – perspektywa ekonomiczna, regulacyjna, technologiczna i socjologiczna

Determinants of the Development of the Non-bank Loans Market in Poland: Economic, Regulating, Technological and Sociological Perspective

Детерминанты развития рынка небанковских ссуд в Поль­ше – экономический, регуляционный, технологический и социологический аспекты

Słowa kluczowe: pożyczki pozabankowe, kredyt konsumencki, ochrona konsumenta

  s. 717  Streszczenie  Pierwotną wersją czasopisma jest wersja drukowana.

Strona przechowuje informacje na komputerze klienta w postaci ciasteczek (cookies) na potrzeby dokonania zakupów na stronie ekonomista.info.pl
(Nowelizacja ustawy Prawa Telekomunikacyjnego z 22 marca 2013 r. wymuszona przez Parlament Europejski).
Sklep na tej stronie nie będzie działał prawidłowo bez obsługi ciasteczek.

© Wydawnictwo Key Text. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Cytowanie dozwolone z podaniem źródła.