Szukaj na stronie (osoby, hasła):
Dwumiesięcznik „Ekonomista” publikuje oryginalne teksty naukowe w języku polskim i angielskim poświęcone problematyce ekonomicznej. Wszystkie nadesłane teksty zgodne z profilem pisma i jego standardami redakcyjnymi są oceniane przez recenzentów w procedurze double-blind i zatwierdzane do druku przez Komitet Redakcyjny.

Czasopismo „Ekonomista” jest indeksowane w Web of Science Emerging Sources Citation Index (ESCI), ERIH PLUS, Scopus Journal List, Scimago Journal & Country Rank i ICI Journals Master List (Index Copernicus International). Każdy artykuł zawiera streszczenie w języku polskim, angielskim i rosyjskim (wraz ze słowami kluczowymi i kodami JEL), dostępne na stronie redakcyjnej czasopisma i reprodukowane w polskiej bazie bibliograficznej BazEkon. Anglojęzyczne streszczenia są także zawarte w międzynarodowych bazach ESCI, Scopus i CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities).

Zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 lipca 2019 r. za publikacje zamieszczane w „Ekonomiście” przyznaje się 40 pkt.

2020/6

< 2020/52021/1 >

Ekonomista 2020/6 - okładka

s. 775-930 (156)

Pobierz DEMO

Wydanie drukowane
ISSN: 0013-3205
Cena: 65,52 PLN


Wydanie PDF
ISSN: 2299-6184
Cena 58,32 PLN)

ArtykułyMiscellaneaRecenzje
i omówienia
Komunikaty

Andrzej Czyżewski, Ryszard Kata, Anna Matuszczak

Wpływ wydatków budżetowych na zmiany strukturalne i dochody w rolnictwie w warunkach funkcjonowania w Polsce instrumentów WPR

Impact of Budget Expenditures on Structural Changes and Income in Agriculture under the Conditions of CAP Instruments Operated in Poland

Влияние бюджетных расходов на структурные изменения и доходы в сельском хозяйстве в условиях проведения в Польше Единой Аграрной Политики (ЕАП)

Słowa kluczowe: wydatki budżetowe, rolnictwo, budżet rolny, czynniki wytwórcze, Polska

  s. 781  Streszczenie  

Anna Mijal

Zarządzanie strategiczne akademickim kształceniem ekonomistów w kontekście oczekiwań studentów i wymagań zmieniającego się rynku pracy

Strategic Management in the Academic Education of Economists in the Context of Students’ Expectations and the Demands of the Changing Labour Market

Стратегическое управление в вузовском обучении экономистов в контексте ожиданий студентов и требований меняющегося рынка труда

Słowa kluczowe: zarządzanie strategiczne, edukacja, nauki ekonomiczne, horyzontalny rynek pracy

  s. 812  Streszczenie  

Marek Rocki

Absolwenci studiów ekonomicznych na rynku pracy – analiza na przykładzie rocznika 2014

Graduates of Economic Studies in the Labor Market – Analysis Based on the Example of the Year 2014

Выпускники экономических вузов на рынке труда - анализ на примере 2014 года

Słowa kluczowe: kształcenie ekonomistów, szkoły wyższe, wynagrodzenia, czas poszukiwania pracy, bezrobocie, Polska

  s. 837  Streszczenie  

Lenka Přečková, Iveta Palečková

Evaluation of Technical Efficiency of Insurance Companies in the Visegrad Group Countries

Ocena efektywności technicznej firm ubezpieczeniowych w krajach grupy wyszehradzkiej

Оценка технической эффективности страховых фирм в странах Вышеградской группы

Słowa kluczowe: sektor ubezpieczeniowy, efektywność techniczna, analiza DEA, kraje Grupy Wyszehradzkiej

  s. 862  Streszczenie  Pierwotną wersją czasopisma jest wersja drukowana.

Strona przechowuje informacje na komputerze klienta w postaci ciasteczek (cookies) na potrzeby dokonania zakupów na stronie ekonomista.info.pl
(Nowelizacja ustawy Prawa Telekomunikacyjnego z 22 marca 2013 r. wymuszona przez Parlament Europejski).
Sklep na tej stronie nie będzie działał prawidłowo bez obsługi ciasteczek.

© Wydawnictwo Key Text. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Cytowanie dozwolone z podaniem źródła.