Szukaj na stronie (osoby, hasła):
Dwumiesięcznik „Ekonomista” publikuje oryginalne teksty naukowe w języku polskim i angielskim poświęcone problematyce ekonomicznej. Wszystkie nadesłane teksty zgodne z profilem pisma i jego standardami redakcyjnymi są oceniane przez recenzentów w procedurze double-blind i zatwierdzane do druku przez Komitet Redakcyjny.

Czasopismo „Ekonomista” jest indeksowane w Web of Science Emerging Sources Citation Index (ESCI), ERIH PLUS, Scopus Journal List, Scimago Journal & Country Rank i ICI Journals Master List (Index Copernicus International). Każdy artykuł zawiera streszczenie w języku polskim, angielskim i rosyjskim (wraz ze słowami kluczowymi i kodami JEL), dostępne na stronie redakcyjnej czasopisma i reprodukowane w polskiej bazie bibliograficznej BazEkon. Anglojęzyczne streszczenia są także zawarte w międzynarodowych bazach ESCI, Scopus i CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities).

Zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 lipca 2019 r. za publikacje zamieszczane w „Ekonomiście” przyznaje się 40 pkt.

2021/5

< 2021/42021/6 >

Ekonomista 2021/5 - okładka

s. 571-710 (140)

Pobierz DEMO

Wydanie drukowane
ISSN: 0013-3205
Cena: 65,52 PLN


Wydanie PDF
ISSN: 2299-6184
Cena 58,32 PLN)

ArtykułyMiscellaneaRecenzje
i omówienia

Grzegorz W. Kołodko

Shortageflation 3.0. Gospodarka wojenna – państwowy socjalizm – kryzys pandemiczny

Shortageflation 3.0. War Economy – State Capitalism – Pandemic Crisis

Shorategflation 3.0. Военная экономика – государственный социализм – пандемический кризис

Słowa kluczowe: inflacja otwarta, inflacja tłumiona, shortageflation, podaż pieniądza, oszczędności przymusowe, pandemia

  s. 577  Streszczenie  

Maciej Miszewski

Perspektywa globalna i jej implikacje w kontekście wielowymiarowego kryzysu społeczno-gospodarczego

The global perspective and its implications in the context of a multidimensional socio-economic crisis

Глобальная перспектива и ее импликации в контексте многомерного общественно-экономического кризиса

Słowa kluczowe: kryzysy cywilizacyjne, perspektywa globalna uwarunkowania instytucjonalne, rola państwa w  gospodarowaniu, niwelowanie różnic rozwojowych

  s. 604  Streszczenie  

Adam Rogoda

Dekada nowej ekonomii strukturalnej: czym była i co z niej zostało?

The Decade of New Structural Economics: What It Was and What Was Left of It?

Декада новой структурной экономики: чем была и что от нее осталось?

Słowa kluczowe: nowa ekonomia strukturalna (NSE), Justin Y. Lin, ekonomia rozwoju, polityka przemysłowa, państwa rozwojowe

  s. 624  Streszczenie  

Wioletta Mierzejewska

Konkurencja wewnątrzorganizacyjna w grupach kapitałowych

Intra-organizational competition within business groups

Внутриорганизационная конкуренция в холдингах

Słowa kluczowe: konkurencja, grupy kapitałowe, konkurencja wewnątrzorganizacyjna

  s. 648  Streszczenie  Pierwotną wersją czasopisma jest wersja drukowana.

Strona przechowuje informacje na komputerze klienta w postaci ciasteczek (cookies) na potrzeby dokonania zakupów na stronie ekonomista.info.pl
(Nowelizacja ustawy Prawa Telekomunikacyjnego z 22 marca 2013 r. wymuszona przez Parlament Europejski).
Sklep na tej stronie nie będzie działał prawidłowo bez obsługi ciasteczek.

© Wydawnictwo Key Text. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Cytowanie dozwolone z podaniem źródła.