Szukaj na stronie (osoby, hasła):
Dwumiesięcznik „Ekonomista” publikuje oryginalne teksty naukowe w języku polskim i angielskim poświęcone problematyce ekonomicznej. Wszystkie nadesłane teksty zgodne z profilem pisma i jego standardami redakcyjnymi są oceniane przez recenzentów w procedurze double-blind i zatwierdzane do druku przez Komitet Redakcyjny.

Czasopismo „Ekonomista” jest indeksowane w Web of Science Emerging Sources Citation Index (ESCI), ERIH PLUS, Scopus Journal List, Scimago Journal & Country Rank i ICI Journals Master List (Index Copernicus International). Każdy artykuł zawiera streszczenie w języku polskim, angielskim i rosyjskim (wraz ze słowami kluczowymi i kodami JEL), dostępne na stronie redakcyjnej czasopisma i reprodukowane w polskiej bazie bibliograficznej BazEkon. Anglojęzyczne streszczenia są także zawarte w międzynarodowych bazach ESCI, Scopus i CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities).

Zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 lipca 2019 r. za publikacje zamieszczane w „Ekonomiście” przyznaje się 40 pkt.

2007/5

< 2007/42007/6 >

Ekonomista 2007/5 - okładka

s. 589-742 (154)

ArtykułyMiscellaneaRecenzje
i omówienia
Komunikaty

Michał Kalecki

Nieznany raport z 1939 roku (Ile Niemcy mogą wycisnąć z Polski)

Unknown Report Written in 1939 (What Germany Can Get Out of Poland)

Неизвестная работа от 1939 года (Сколько Германия может выжать из Польши)

Słowa kluczowe: Michał Kalecki, nieznany rękopis Kaleckiego, nieznany raport Kaleckiego

  s. 597  Streszczenie  

Jan Toporowski

Posłowie do raportu Michała Kaleckiego

Background Note on Report by M. Kalecki

Обстоятельства создания и обнаружения текста Михала Калецкого

Słowa kluczowe: Michał Kalecki, nieznany rękopis Kaleckiego, nieznany raport Kaleckiego

  s. 627  Streszczenie  

Tomasz Tokarski

Efekty skali a akumulacja kapitału i wzrost zatrudnienia

Economies of Scale in the Light of Capital Accumulation and Employment Increase

Эффект масштаба и аккумуляция капитала и рост занятости

Słowa kluczowe: modele płac, ekonomia skali, akumulacja kapitału, wzrost zatrudnienia

  s. 631  Streszczenie  

Waldemar Florczak

Mikro- i makroekonomiczne korzyści związane z kapitałem ludzkim

Micro and Macroeconomic Advantages Generated by Human Capital

Микро и макроэкономические выгоды, связанные с человеческим капиталом

Słowa kluczowe: kapitał ludzki, kwantyfikacja kapitału ludzkiego, zastosowania kapitału ludzkiego,

  s. 651  Streszczenie  

Joanna Siwińska

Badanie roli edukacji w rozwoju gospodarczym

A Study on the Role of Education in Economic Development

Исследование роли образования в экономическом развитии

Słowa kluczowe: pomiary wykształcenia, kapitał ludzki, wzrost gospodarczy

  s. 675  Streszczenie  Pierwotną wersją czasopisma jest wersja drukowana.

Strona przechowuje informacje na komputerze klienta w postaci ciasteczek (cookies) na potrzeby dokonania zakupów na stronie ekonomista.info.pl
(Nowelizacja ustawy Prawa Telekomunikacyjnego z 22 marca 2013 r. wymuszona przez Parlament Europejski).
Sklep na tej stronie nie będzie działał prawidłowo bez obsługi ciasteczek.

© Wydawnictwo Key Text. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Cytowanie dozwolone z podaniem źródła.