Szukaj na stronie (osoby, hasła):
Dwumiesięcznik „Ekonomista” publikuje oryginalne teksty naukowe w języku polskim i angielskim poświęcone problematyce ekonomicznej. Wszystkie nadesłane teksty zgodne z profilem pisma i jego standardami redakcyjnymi są oceniane przez recenzentów w procedurze double-blind i zatwierdzane do druku przez Komitet Redakcyjny.

Czasopismo „Ekonomista” jest indeksowane w Web of Science Emerging Sources Citation Index (ESCI), ERIH PLUS, Scopus Journal List, Scimago Journal & Country Rank i ICI Journals Master List (Index Copernicus International). Każdy artykuł zawiera streszczenie w języku polskim, angielskim i rosyjskim (wraz ze słowami kluczowymi i kodami JEL), dostępne na stronie redakcyjnej czasopisma i reprodukowane w polskiej bazie bibliograficznej BazEkon. Anglojęzyczne streszczenia są także zawarte w międzynarodowych bazach ESCI, Scopus i CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities).

Zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 lipca 2019 r. za publikacje zamieszczane w „Ekonomiście” przyznaje się 40 pkt.

2011/1

< 2010/62011/2 >

Ekonomista 2011/1 - okładka

s. 1-152 (152)

Wydanie drukowane
ISSN: 0013-3205
Cena: 50,40 PLN


Wydanie PDF
ISSN: 2299-6184
Cena 49,20 PLN

DemoArtykułyMiscellaneaEsejeLaureaci
Nagrody Nobla
Recenzje
i omówienia

Bogusław Fiedor

Stanisław Kubielas, Innowacje i luka technologiczna w gospodarce globalnej opartej na wiedzy. Strukturalne i makroekonomiczne uwarunkowania

Stanisław Kubielas, Innovation and Technological Gap in the Global Knowledge – Based Economy: Structural and Macroeconomic Determinants

Станислав Кубеляс, Инновации и технологический разрыв в глобальной экономике, основанной на знаниях. Структурные и макроэкономические обусловленности

  s. 141  

Anna Chmielak

Idee ordo i społeczna gospodarka rynkowa, praca zbiorowa pod red. Elżbiety Mączyńskiej i Piotra Pysza

Ordo Ideas and Market Economy, eds. Elżbieta Mączyńska, Piotr Pysz

Идеи Ордо и социальная рыночная экономика, kоллективный труд под ред. Эльжбеты Мончинской и Петра Пыша

  s. 144  

Stanisław Swadźba

Konwergencja modeli ekonomicznych: Polska i Ukraina, praca zbiorowa pod red. Michała G. Woźniaka, Viktora I. Chuzhykova, Dmytro G. Łukjanenki

Convergence of Economic Models: Poland and Ukraine), eds. Michał G. Woźniak, Viktor I. Chuzhykov, Dmytro G. Łukjanenko

Конвергенция экономических моделей: Польша и Украина, kоллективный труд под ред. Михала Г. Возняка, Виктора И. Хужикова, Дмытро Г. Лукьяненко

  s. 149  Pierwotną wersją czasopisma jest wersja drukowana.

Strona przechowuje informacje na komputerze klienta w postaci ciasteczek (cookies) na potrzeby dokonania zakupów na stronie ekonomista.info.pl
(Nowelizacja ustawy Prawa Telekomunikacyjnego z 22 marca 2013 r. wymuszona przez Parlament Europejski).
Sklep na tej stronie nie będzie działał prawidłowo bez obsługi ciasteczek.

© Wydawnictwo Key Text. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Cytowanie dozwolone z podaniem źródła.