2011/1

< 2010/62011/2 >

s. 1-152 (152)


Wydanie drukowane
ISSN: 0013-3205
Cena: 50,40 PLN
(w tym 5% VAT)

Wydanie PDF
ISSN: 2299-6184
Cena: 49,20 PLN
(w tym 23% VAT)

Wydanie PDF
Kup lub wypożycz
w IBUK

Cena od 4,92 PLN


Druk + PDF
Wydanie łączone
Cena: 64,26 PLN
Dostępna pełna treść artykułu

Bogusław Fiedor

Stanisław Kubielas, Innowacje i luka technologiczna w gospodarce globalnej opartej na wiedzy. Strukturalne i makroekonomiczne uwarunkowania

Stanisław Kubielas, Innovation and Technological Gap in the Global Knowledge – Based Economy: Structural and Macroeconomic Determinants

Станислав Кубеляс, Инновации и технологический разрыв в глобальной экономике, основанной на знаниях. Структурные и макроэкономические обусловленности

  s. 141, Open Access


Dostępna pełna treść artykułu

Anna Chmielak

Idee ordo i społeczna gospodarka rynkowa, praca zbiorowa pod red. Elżbiety Mączyńskiej i Piotra Pysza

Ordo Ideas and Market Economy, eds. Elżbieta Mączyńska, Piotr Pysz

Идеи Ордо и социальная рыночная экономика, kоллективный труд под ред. Эльжбеты Мончинской и Петра Пыша

  s. 144, Open Access


Dostępna pełna treść artykułu

Stanisław Swadźba

Konwergencja modeli ekonomicznych: Polska i Ukraina, praca zbiorowa pod red. Michała G. Woźniaka, Viktora I. Chuzhykova, Dmytro G. Łukjanenki

Convergence of Economic Models: Poland and Ukraine), eds. Michał G. Woźniak, Viktor I. Chuzhykov, Dmytro G. Łukjanenko

Конвергенция экономических моделей: Польша и Украина, kоллективный труд под ред. Михала Г. Возняка, Виктора И. Хужикова, Дмытро Г. Лукьяненко

  s. 149, Open Access


Nota redakcyjna

Dwumiesięcznik „Ekonomista” publikuje oryginalne teksty naukowe w języku polskim i angielskim poświęcone problematyce ekonomicznej. Wszystkie nadesłane teksty zgodne z profilem pisma i jego standardami redakcyjnymi są oceniane przez recenzentów w procedurze double-blind i zatwierdzane do druku przez Komitet Redakcyjny.

Czasopismo „Ekonomista” jest indeksowane w Scopus Journal List, Scimago Journal Rank i ICI Journals Masters List (Index Copernicus International). Każdy artykuł zawiera streszczenie w języku polskim, angielskim i rosyjskim (wraz ze słowami kluczowymi i kodami JEL), dostępne na stronie redakcyjnej czasopisma i reprodukowane w polskiej bazie bibliograficznej BazEkon. Anglojęzyczne streszczenia są także zawarte w międzynarodowych bazach bibliograficznych Scopus i CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities). Otwarty dostęp do pełnych tekstów artykułów z zasobów archiwalnych oraz wybranych artykułów z wydań bieżących jest możliwy na stronie redakcyjnej (www.ekonomista.info.pl).

Zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 czerwca 2016 r. za publikacje zamieszczane w „Ekonomiście” przyznaje się 14 pkt.Agrobiznes
Augustyn Woś (red.)

326 stron
Cena: 10,50

Sprzedaż
wysyłkowa

Instrumenty finansowe
Janusz Kudła

200 stron
Cena: 48,30 zł   Cena PDF: 39,98

Sprzedaż
wysyłkowa

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja drukowana.

Strona przechowuje informacje na komputerze klienta w postaci ciasteczek (cookies) na potrzeby dokonania zakupów na stronie ekonomista.info.pl
(Nowelizacja ustawy Prawa Telekomunikacyjnego z 22 marca 2013 r. wymuszona przez Parlament Europejski).
Sklep na tej stronie nie będzie działał prawidłowo bez obsługi ciasteczek.

© Wydawnictwo Key Text. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Cytowanie dozwolone z podaniem źródła.