2013/2

< 2013/12013/3 >

Ekonomista 2013/2 - okładka

s. 175-310 (136)

Wydanie drukowane
ISSN: 0013-3205
Cena: 55,65 PLN


Wydanie PDF
ISSN: 2299-6184
Cena 49,20 PLN

DemoArtykułyMiscellaneaEsejeLaureaci
Nagrody Nobla
Recenzje
i omówienia

Bogusław Fiedor

Błędy rynku a błędy państwa - regulacja rynkowa versus regulacja publiczna

Market Failures and State Failures: Market Regulation vs. Public Regulation

Ошибки рынка и ошибки государства – рыночное регули-рование против публичного регулирования

Słowa kluczowe: rynkowy i państwowy mechanizm regulacji, błędy rynku, błędy państwa. paradygmat rynku, regulacja publiczna, normatywna i ekonomiczna teoria regulacji

  s. 183  Streszczenie  

Marian Gorynia, Katarzyna Mroczek

Koszty transakcyjne jako determinanta formy zagranicznej ekspansji przedsiębiorstwa

Transaction Costs as Determinant of the Foreign Expansion of the Enterprise

Трансакционные издержки как детерминанта формы внешней экспансии предприятия

Słowa kluczowe: koszty transakcyjne, ekspansja zagraniczna, formy wejścia na rynek, internacjonalizacja, globalizacja

  s. 201  Streszczenie  

Michał Jurek

Systemy kursów walutowych krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz zmienność kursów ich walut względem euro

Exchange Rate Regimes of Central and Eastern European Countries and the Exchange Rate Volatility of Their Currencies Against the Euro

Системы валютных курсов стран Центральной и Восточной Европы и изменчивость курсов их валют по отношению к евро

Słowa kluczowe: kraje Europy Środkowej i Wschodniej, systemy kursowe, kurs walutowy

  s. 221  Streszczenie