Wyniki

Znaleziono 34 wyników wyszukiwania hasła: Marian Gorynia

Bogusława Drelich-Skulska (2021/5, Recenzje i omówienia, s. 702)

Recenzja: Marian Gorynia, Ekonomiczne, finansowe i menedżerskie aspekty zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw


Maciej Żukowski (2021/5, Recenzje i omówienia, s. 697)

Recenzja: Nauki ekonomiczne i wyzwania współczesności. Fundamentalne problemy w teorii i w praktyce, pod redakcją Bogusława Fiedora, Mariana Goryni i Elżbiety Mączyńskiej


Marian Gorynia (2021/2, Recenzje i omówienia, s. 309)

Recenzja: Ekonomia informacji (pod redakcją Przemysława Deszczyńskiego)


Marian Gorynia (2020/5, Recenzje i omówienia, s. 766)

Hanna G. Adamkiewicz, Konkurencyjność międzynarodowa krajów


Łukasz Hardt (2020/4, Recenzje i omówienia, s. 650)

Ewolucja nauk ekonomicznych. Jedność i różnorodność (red. Marian Gorynia)


Stanisław Czaja (2020/4, Recenzje i omówienia, s. 646)

Ewolucja nauk ekonomicznych. Jedność i różnorodność (red. Marian Gorynia)


Bogusław Fiedor, Marian Gorynia (2020/2, Artykuły, s. 155)

O silnych i słabych stronach współczesnych nauk ekonomicznych

Celem artykułu jest ocena nauk ekonomicznych pod kątem widzenia ich głównych silnych i słabych stron. Ewolucja nauk ekonomicznych prowadzi do ujawnienia i wzmocnienia, ale niekiedy też erozji ich silnych stron. Autorzy podjęli próbę identyfikacji mocnych i słabych stron nauk ekonomicznych oraz ich krótkiej charakterystyki. Podstawową metodą badawczą wykorzystaną przy przygotowaniu tego (...)


(2019/3, Komunikaty, s. 391)

Doktorat h.c.: prof. dr hab. Marian Gorynia


Marian Gorynia (2018/5, Artykuły, s. 497)

Współczesne nauki ekonomiczne: tożsamość, ewolucja, klasyfikacje

Artykuł zawiera rozważania na temat obecnego stanu nauk ekonomicznych ze zwróceniem szczególnej uwagi na kontekst polski. Punktem wyjścia rozważań jest prezentacja różnych klasyfikacji nauk ekonomicznych w Polsce, a także klasyfikacji międzynarodowych. Dalej podejmuje się próbę określenia tożsamości nauk ekonomicznych czyli tego, co łączy poszczególne dyscypliny tych nauk (ekonomia, finanse (...)


Marian Gorynia (2018/2, Komunikaty, s. 253) OPEN ACCESS

Informacja w sprawie przygotowań do X Kongresu Ekonomistów Polskich


Marian Gorynia (2017/6, Recenzje i omówienia, s. 723) OPEN ACCESS

Metaekonomia. Zagadnienia z filozofii ekonomii, red. M. Gorazda, Ł. Hardt


Marian Gorynia (2017/2, Recenzje i omówienia, s. 229)

Ekonomia przyszłości. Wokół nowego pragmatyzmu Grzegorza W. Kołodko, red. nauk. Maciej Bałtowski


Marian Gorynia (2017/1, Jubileusz, s. 98) OPEN ACCESS

90 lat istnienia Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu


Marlena Dzikowska, Marian Gorynia, Barbara Jankowska (2015/6, Artykuły, s. 733) OPEN ACCESS

Globalny kryzys gospodarczy – próba pomiaru efektów dla poszczególnych krajów

Głównym celem artykułu było sporządzenie szerokiego rankingu krajów z punktu widzenia negatywnych konsekwencji globalnego kryzysu gospodarczego. Do mierzenia wpływu globalnego kryzysu na poszczególne gospodarki skonstruowano syntetyczny wskaźnik aktywności gospodarczej uwzględniający zmiany pięciu zmiennych makroekonomicznych: PKB per capita, eksport dóbr i usług, stopa bezrobocia (...)


Marian Gorynia, Piotr Trąpczyński (2014/5, Artykuły, s. 663)

Determinanty efektywności zagranicznych inwestycji bezpośrednich – przegląd wyników badań

Celem artykułu jest identyfikacja kluczowych determinant efektywności zagranicznych inwestycji bezpośrednich (ZIB) jako zaawansowanej formy zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw. Autorzy dokonują przeglądu wyników dotychczasowych badań poświęconych wynikom zagranicznych filii, wyróżniając cztery grupy czynników określających ich efektywność: formy ZIB, uwarunkowania zasobowe, cechy krajów (...)


Marian Gorynia, Tadeusz Kowalski (2014/3, Dyskusje i polemiki, s. 453)

Odpowiedź na uwagi polemisty


Marian Gorynia (2014/2, Artykuły, s. 287)

Ewolucja pozycji gospodarki polskiej w gospodarce globalnej i w gospodarce Unii Europejskiej

Artykuł zawiera analizę zmian pozycji gospodarki Polski w gospodarce światowej i w gospodarce Unii Europejskiej w latach 2003-2012. W pierwszej części artykułu dokonano analizy dynamiki produktu krajowego brutto, eksportu i importu oraz zagranicznych inwestycji bezpośrednich przychodzących i wychodzących na tle zmian tychże wielkości w skali światowej i w Unii Europejskiej. Druga część (...)


Marian Gorynia (2013/5, Recenzje i omówienia, s. 721)

Jan Rymarczyk, Biznes międzynarodowy


Marian Gorynia, Tadeusz Kowalski (2013/4, Artykuły, s. 457)

Nauki ekonomiczne i ich klasyfikacja a wyzwania współczesnej gospodarki

Postępujące procesy globalizacji i międzynarodowej integracji kształtują współczesny obraz cywilizacyjnych przemian. Towarzyszą im dynamiczne zmiany zjawisk i warunków determinujących procesy budowania gospodarki – nowoczesnej, konkurencyjnej i innowacyjnej. Powszechne jest przekonanie, że przełom XX i XXI w. zapoczątkował nową erę w tym procesie. Wykształca się nowe spojrzenie na światowe (...)


Marian Gorynia, Katarzyna Mroczek (2013/2, Artykuły, s. 201)

Koszty transakcyjne jako determinanta formy zagranicznej ekspansji przedsiębiorstwa

W artykule przedstawiane są możliwości wykorzystania teorii kosztów transakcyjnych należącej do nowej ekonomii instytucjonalnej do wyboru formy ekspansji zagranicznej przedsiębiorstwa. Głównym celem opracowania jest identyfikacja koncepcji prezentujących zależności między kosztami transakcyjnymi a formami zagranicznej ekspansji przedsiębiorstwa, a także krytyczna ocena tych koncepcji (...)


Marian Gorynia (2012/4, Artykuły, s. 403)

Ewolucja pozycji gospodarki polskiej w gospodarce światowej

Celem artykułu jest identyfikacja i ocena najważniejszych zmian i tendencji, jakie wystąpiły w znaczeniu gospodarki polskiej w gospodarce światowej w latach 1990-2010. Artykuł zawiera próbę przybliżonego pomiaru zmian roli Polski w międzynarodowej współpracy gospodarczej, tzn. w zakresie handlu zagranicznego oraz zagranicznych inwestycji bezpośrednich. Wzrost stopnia internacjonalizacji (...)


Marian Gorynia (2012/2, Recenzje i omówienia, s. 270)

Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kształtowaniu aktualnego i przyszłego profilu gospodarczego województwa łódzkiego, red. Janusz Świerkocki


Marian Gorynia (2012/1, Recenzje i omówienia, s. 131)

Bogusław Czarny, Pozytywizm a sądy wartościujące w ekonomii


Jan Rymarczyk (2011/6, Recenzje i omówienia, s. 871)

Wejście Polski do strefy euro a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja przedsiębiorstw, red. Marian Gorynia, Barbara Jankowska


Marian Gorynia, Barbara Jankowska, Maciej Pietrzykowski, Piotr Tarka, Marlena Dzikowska (2011/4, Artykuły, s. 471)

Przystąpienie Polski do strefy euro a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw

Potencjalne przystąpienie Polski do strefy euro to problem aktualny dla Polski. Jego wagę podnoszą ujawniające się w gospodarce światowej, a szczególnie w gospodarkach krajów unijnych konsekwencje ostatniego kryzysu gospodarczego. W prezentowanym artykule autorzy przedstawiają wybrane ustalenia i wyniki badań zrealizowanych w ramach grantu badawczego MNiSW nr N N115 257136, pt.: „Wpływ (...)


Janusz Świerkocki (2010/2, Recenzje i omówienia, s. 262)

Marian Gorynia, International Business in Transition


Marian Gorynia, Tadeusz Kowalski (2010/1, Recenzje i omówienia, s. 130)

Wzrost gospodarczy w krajach transformacji: korwengencja czy dywergencja?, praca zbiorowa pod red. Ryszarda Rapackiego


Bogusław Fiedor (2009/1, Recenzje i omówienia, s. 149)

Wybrane problemy transformacji i internacjonalizacji gospodarki polskiej, red. Marian Gorynia


Piotr Dominiak (2008/6, Recenzje i omówienia, s. 846)

Marian Gorynia, Barbara Jankowska: Klastry a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja przedsiębiorstwa


Marian Gorynia (2008/3, Recenzje i omówienia, s. 428)

Anna Zorska: Korporacje transnarodowe. Przemiany, oddziaływania, wyzwania


Michał Brzeziński, Marian Gorynia, Zbigniew Hockuba (2008/2, Artykuły, s. 201)

Ekonomia a inne nauki społeczne na początku XXI w. Między imperializmem a kooperacją

Relacje między ekonomią a innymi naukami społecznymi są zróżnicowane, a ich natura zmienia się w czasie. Począwszy od późnych lat 50. XX wieku nauki społeczne, np.: prawo, zarządzanie, nauki polityczne, socjologia, antropologia, psychologia, historia gospodarcza, geografia, były areną imperialistycznego natarcia ze strony ekonomii, w trakcie którego za pomocą pojęć i teorii ekonomicznych (...)


Marian Gorynia, Tadeusz Kowalski (2008/1, Artykuły, s. 51)

Globalne i krajowe uwarunkowania funkcjonowania polskich przedsiębiorstw

Artykuł ma na celu określenie i ocenę kluczowych warunków zewnętrznych i wewnętrznych makr, które wpływają na rozwój polskiej gospodarki i firm, zarówno w chwili obecnej jak i w przyszłości. Pierwsza część poświęcona jest diagnozie obecnego globalnego otoczenia makroekonomicznego. Nacisk został położony na ogólnoustrojowe warunki globalizacji oraz wpływ globalizacji na stopy procentowe (...)


Tomasz Gołębiowski (2008/1, Recenzje i omówienia, s. 123)

Marian Gorynia: Strategie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw


Marian Gorynia, Barbara Jankowska (2007/3, Artykuły, s. 311)

Koncepcja klasterów jako sposób regulacji zachowań podmiotów gospodarczych

W rozwiniętych gospodarkach rynkowych wykorzystanie "mechanizmu cenowego" jest wspierane przez działania różnych instrumentów instytucjonalnych i środków, które raczej wspierają i uzupełniają rolę regulacyjną neoklasycznego systemu cen niż ograniczają wpływ rynku. Specyficzną formą wzajemnych stosunków konkurencyjnych i kooperacyjnych jest koncepcja klastrów. Artykuł stara się (...)
....