2008/1

< 2007/62008/2 >

Ekonomista 2008/1 - okładka

s. 1-132 (132)

ArtykułyMiscellaneaRecenzje
i omówienia

Andrzej Wojtyna

Współczesna ekonomia – kontynuacja czy poszukiwanie paradygmatu?

Contemporary Economic Theory – Continuation or the Search for a New Paradigm?

Современная экономия – продолжение или поиск парадигмы?

Słowa kluczowe: zmiana paradygmatu, ekonomia złożoności, ekonomia behawioralna

  s. 9  Streszczenie  

Andrzej Sławiński

Znaczenie czynników ryzyka towarzyszących wchodzeniu Polski do ERM2 i do strefy euro

The Importance of Risk Factors Related to Poland’s Joining the ERM2 and the Euro Zone

Значение факторов риска, появляющихся в связи с вхождением Польши в ERM2 и в еврозону

Słowa kluczowe: Polska, akcesja do strefy euro, konwergencja nominalna i realna

  s. 33  Streszczenie  

Marian Gorynia, Tadeusz Kowalski

Globalne i krajowe uwarunkowania funkcjonowania polskich przedsiębiorstw

Global and Domestic Conditions Affecting the Operation of Businesses in Poland

Глобальные и локальные условия функционирования польских предприятий

Słowa kluczowe: Polska, polskie przedsiebiorstwa, globalne wyzwania, konkurencyjność

  s. 51  Streszczenie  

Adam Koronowski

Dywergencje koniunkturalne w unii monetarnej

Divergent Business Cycles within the Common Currency Area

Конъюнктурная дивергенция в монетарном союзе

Słowa kluczowe: teoria unii walutowej, optymalny obszar walutowy, Europejska Unia Monetarna, strefa euro

  s. 77  Streszczenie