2014/2

< 2014/12014/3 >

s. 145-336 (192)


Wydanie drukowane
ISSN: 0013-3205
Cena: 55,65 PLN
(w tym 5% VAT)

Wydanie PDF
ISSN: 2299-6184
Cena: 49,20 PLN
(w tym 23% VAT)

Wydanie PDF
Kup lub wypożycz
w IBUK

Cena od 4,92 PLN


Dostępna pełna treść artykułu

Zdzisław Sadowski

Rozwój gospodarczy i bieda

Economic Development and Poverty

Экономическое развитие и нищета

wzrost gospodarczy nierówności dochodowe ubóstwo
  s. 153, Open Access


Dostępna pełna treść artykułu

Grzegorz W. Kołodko

Nowy Pragmatyzm, czyli ekonomia i polityka dla przyszłości

The New Pragmatism, or Economics and Politics for the Future

Новый прагматизм, т.е. экономическая наука и политика ради будущего

rozwój gospodarczy ekonomia umiaru nowy pragmatyzm
  s. 161, Open Access


Dostępna pełna treść artykułu

Marek Belka

Dlaczego tylko odkrywać? Lekcje z obecnego kryzysu dla ekonomii i polityki gospodarczej

Why Only Discover? Lessons from the Current Crisis for Economics and Economic Policy-Making

Почему только открывать? Уроки нынешнего кризиса для экономики и экономической политики

kryzys finansowo-ekonomiczny makroekonomia rola państwa sektor finansowy
  s. 181, Open Access


Dostępna pełna treść artykułu

Andrzej Wojtyna

Czy kryzys w teorii ekonomii jest głębszy niż w gospodarce?

Is Crisis in Economics Deeper than in the Economy?

Является ли кризис в экономической теории более глубоким, чем кризис в самой экономике?

makroekonomia kryzys gospodarczy polityka gospodarcza
  s. 193, Open Access


Dostępna pełna treść artykułu

Marek Ratajczak

Ekonomia i edukacja ekonomiczna w dobie finansyzacji gospodarki

Economics and Economic Education in the Era of Financialisation of the Economy

Экономика и экономическое образование в период финансизации экономики

teoria ekonomii edukacja ekonomiczna kryzys finansowo-ekonomiczny finansyzacja
  s. 207, Open Access


Dostępna pełna treść artykułu

Elżbieta Mączyńska, Piotr Pysz

Liberalizm, neoliberalizm i ordoliberalizm

Liberalism, Neoliberalism and Ordoliberalism

Либерализм, неолиберализм и ордолиберализм

liberalizm neoliberalizm ordoliberalizm
  s. 221, Open Access


Dostępna pełna treść artykułu

Jerzy Hausner

Globalny kryzys: potrzeba nowej polityki gospodarczej

The Global Crisis: The Need for a New Economic Policy

Глобальный кризис: необходимость в новой экономической политике

polityka gospodarcza interwencjonizm państwowy kryzys gospodarczy
  s. 249, Open Access


Dostępna pełna treść artykułu

Jerzy Osiatyński

Czy trwałe wypełnianie kryteriów konwergencji z Maastricht musi zapewniać korzyści gospodarce?

Is Meeting the Convergence Criteria from Maastricht Always Beneficial for the Economy?

Является ли твердое выполнение Маастрихтских критериев конвергенции гарантией обеспечения экономической выгоды?

kryteria konwergencji równowaga gospodarcza wzrost gospodarczy
  s. 275, Open Access


Dostępna pełna treść artykułu

Marian Gorynia

Ewolucja pozycji gospodarki polskiej w gospodarce globalnej i w gospodarce Unii Europejskiej

The Evolution of the Position of Poland’s Economy in the Global Economy and the Economy of the European Union

Эволюция места польской экономики в глобальной экономике и в экономике Евросоюза

gospodarka Polski gospodarka globalna Unia Europejska
  s. 287, Open Access


Dostępna pełna treść artykułu

Andrzej K. Koźmiński

Przedsiębiorcze państwo

Management Development in Transition Economies

Предпринимательское государство?

jakość zarządzania transformacja systemowa przywództwo transformacyjne
  s. 321, Open Access


Dwumiesięcznik „Ekonomista” publikuje oryginalne teksty naukowe w języku polskim i angielskim poświęcone problematyce ekonomicznej. Wszystkie nadesłane teksty zgodne z profilem pisma i jego standardami redakcyjnymi są oceniane przez recenzentów w procedurze double-blind i zatwierdzane do druku przez Komitet Redakcyjny.

Czasopismo „Ekonomista” jest indeksowane w Web of Science Emerging Sources Citation Index (ESCI), Scopus Journal List, Scimago Journal & Country Rank i ICI Journals Master List (Index Copernicus International). Każdy artykuł zawiera streszczenie w języku polskim, angielskim i rosyjskim (wraz ze słowami kluczowymi i kodami JEL), dostępne na stronie redakcyjnej czasopisma i reprodukowane w polskiej bazie bibliograficznej BazEkon. Anglojęzyczne streszczenia są także zawarte w międzynarodowych bazach ESCI, Scopus i CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities). Otwarty jest dostęp do pełnych tekstów artykułów z zasobów archiwalnych oraz wybranych artykułów z wydań bieżących.

Zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 czerwca 2016 r. za publikacje zamieszczane w „Ekonomiście” przyznaje się 14 pkt.Menedżeryzm, strategie, zarządzanie
Bohdan Gliński Bolesław R. Kuc Hanna Fołtyn

302 stron
Cena: 15,75

Sprzedaż
wysyłkowa

Czas w życiu i pracy
Hanna Fołtyn

260 stron
Cena: 48,30 zł   Cena PDF: 36,90

Sprzedaż
wysyłkowa

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja drukowana.

Strona przechowuje informacje na komputerze klienta w postaci ciasteczek (cookies) na potrzeby dokonania zakupów na stronie ekonomista.info.pl
(Nowelizacja ustawy Prawa Telekomunikacyjnego z 22 marca 2013 r. wymuszona przez Parlament Europejski).
Sklep na tej stronie nie będzie działał prawidłowo bez obsługi ciasteczek.

© Wydawnictwo Key Text. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Cytowanie dozwolone z podaniem źródła.