2016/3

< 2016/22016/4 >

s. 287-426 (140)


Wydanie drukowane
ISSN: 0013-3205
Cena: 58,80 PLN
(w tym 5% VAT)

Wydanie PDF
ISSN: 2299-6184
Cena: 49,20 PLN
(w tym 23% VAT)

Wydanie PDF
Kup lub wypożycz
w IBUK

Cena od 4,92 PLN


Jerzy Osiatyński

Quo vadis euro – Unio? Perspektywa ekonomii postkeynesowskiej

Quo vadis euro – Unio? Perspektywa ekonomii postkeynesowskiej

Камо грядеши, Евросоюз? Перспектива посткейнсианской экономической теории

integracja europejska strefa euro ekonomia neoliberalna ekonomia postkeynesowska ekonomia post-Kalecki rozkład dochodów
  s. 293


Adam P. Balcerzak, Michał Bernard Pietrzak

Efektywność instytucjonalna krajów Unii Europejskiej

Institutional effectiveness of European Union countries

Институциональная эффективность стран Евросоюза

ekonomia instytucjonalna efektywność systemu instytucjonalnego zmiana instytucjonalna analiza TOPSIS globalna gospodarka oparta na wiedzy Unia Europejska
  s. 312


Wyłaniający się w Polsce model kapitalizmu w świetle typologii odmian kapitalizmu Bruna Amable’a

The Emerging Model of Capitalism in Poland in the Light of Bruno Amable’s Typology

Возникающая в Польше модель капитализма в свете типологии видов капитализма Бруно Амабля

kapitalizm odmiany kapitalizmu Polska
  s. 338


Paulina Spałek

Dwie odmiany kapitalizmu – uwagi na marginesie typologii P.A. Halla i D. Soskice’a

Two Varieties of Capitalism: Some Remarks in the Margin of P.A. Hall and D. Soskiece’s Typology

Два вида капитализма – замечания на полях типологии П.А. Холла и Д. Соскиса

odmiany kapitalizmu liberalna gospodarka rynkowa koordynowana gospodarka rynkowa struktura instytucjonalna
  s. 364


Dwumiesięcznik „Ekonomista” publikuje oryginalne teksty naukowe w języku polskim i angielskim poświęcone problematyce ekonomicznej. Wszystkie nadesłane teksty zgodne z profilem pisma i jego standardami redakcyjnymi są oceniane przez recenzentów w procedurze double-blind i zatwierdzane do druku przez Komitet Redakcyjny.

Czasopismo „Ekonomista” jest indeksowane w Web of Science Emerging Sources Citation Index (ESCI), Scopus Journal List, Scimago Journal & Country Rank i ICI Journals Master List (Index Copernicus International). Każdy artykuł zawiera streszczenie w języku polskim, angielskim i rosyjskim (wraz ze słowami kluczowymi i kodami JEL), dostępne na stronie redakcyjnej czasopisma i reprodukowane w polskiej bazie bibliograficznej BazEkon. Anglojęzyczne streszczenia są także zawarte w międzynarodowych bazach ESCI, Scopus i CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities). Otwarty jest dostęp do pełnych tekstów artykułów z zasobów archiwalnych oraz wybranych artykułów z wydań bieżących.

Zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 czerwca 2016 r. za publikacje zamieszczane w „Ekonomiście” przyznaje się 14 pkt.Dylematy ekonomiczne przełomu stuleci
Aleksander Łukaszewicz

284 stron
Cena: 12,60

Sprzedaż
wysyłkowa

Bankowość hipoteczna i rynek nieruchomości
Marcin Sitek

230 stron
Cena: 47,25 zł   Cena PDF: 39,98

Sprzedaż
wysyłkowa

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja drukowana.

Strona przechowuje informacje na komputerze klienta w postaci ciasteczek (cookies) na potrzeby dokonania zakupów na stronie ekonomista.info.pl
(Nowelizacja ustawy Prawa Telekomunikacyjnego z 22 marca 2013 r. wymuszona przez Parlament Europejski).
Sklep na tej stronie nie będzie działał prawidłowo bez obsługi ciasteczek.

© Wydawnictwo Key Text. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Cytowanie dozwolone z podaniem źródła.