Szukaj na stronie (osoby, hasła):
Dwumiesięcznik „Ekonomista” publikuje oryginalne teksty naukowe w języku polskim i angielskim poświęcone problematyce ekonomicznej. Wszystkie nadesłane teksty zgodne z profilem pisma i jego standardami redakcyjnymi są oceniane przez recenzentów w procedurze double-blind i zatwierdzane do druku przez Komitet Redakcyjny.

Czasopismo „Ekonomista” jest indeksowane w Web of Science Emerging Sources Citation Index (ESCI), ERIH PLUS, Scopus Journal List, Scimago Journal & Country Rank i ICI Journals Master List (Index Copernicus International). Każdy artykuł zawiera streszczenie w języku polskim, angielskim i rosyjskim (wraz ze słowami kluczowymi i kodami JEL), dostępne na stronie redakcyjnej czasopisma i reprodukowane w polskiej bazie bibliograficznej BazEkon. Anglojęzyczne streszczenia są także zawarte w międzynarodowych bazach ESCI, Scopus i CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities).

Zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 lipca 2019 r. za publikacje zamieszczane w „Ekonomiście” przyznaje się 40 pkt.

2016/3

< 2016/22016/4 >

Ekonomista 2016/3 - okładka

s. 287-426 (140)

Wydanie drukowane
ISSN: 0013-3205
Cena: 58,80 PLN


Wydanie PDF
ISSN: 2299-6184
Cena 49,20 PLN

DemoArtykułyMiscellaneaDyskusje

Jerzy Osiatyński

Quo vadis euro – Unio? Perspektywa ekonomii postkeynesowskiej

Quo vadis euro – Unio? Perspektywa ekonomii postkeynesowskiej

Камо грядеши, Евросоюз? Перспектива посткейнсианской экономической теории

Słowa kluczowe: integracja europejska, strefa euro, ekonomia neoliberalna, ekonomia postkeynesowska, ekonomia post-Kalecki, rozkład dochodów

  s. 293  Streszczenie  

Adam P. Balcerzak, Michał Bernard Pietrzak

Efektywność instytucjonalna krajów Unii Europejskiej

Institutional effectiveness of European Union countries

Институциональная эффективность стран Евросоюза

Słowa kluczowe: ekonomia instytucjonalna, efektywność systemu instytucjonalnego, zmiana instytucjonalna, analiza TOPSIS, globalna gospodarka oparta na wiedzy, Unia Europejska

  s. 312  Streszczenie  

Wyłaniający się w Polsce model kapitalizmu w świetle typologii odmian kapitalizmu Bruna Amable’a

The Emerging Model of Capitalism in Poland in the Light of Bruno Amable’s Typology

Возникающая в Польше модель капитализма в свете типологии видов капитализма Бруно Амабля

Słowa kluczowe: kapitalizm, odmiany kapitalizmu, Polska

  s. 338  Streszczenie  

Paulina Spałek

Dwie odmiany kapitalizmu – uwagi na marginesie typologii P.A. Halla i D. Soskice’a

Two Varieties of Capitalism: Some Remarks in the Margin of P.A. Hall and D. Soskiece’s Typology

Два вида капитализма – замечания на полях типологии П.А. Холла и Д. Соскиса

Słowa kluczowe: odmiany kapitalizmu, liberalna gospodarka rynkowa, koordynowana gospodarka rynkowa, struktura instytucjonalna

  s. 364  Streszczenie  Pierwotną wersją czasopisma jest wersja drukowana.

Strona przechowuje informacje na komputerze klienta w postaci ciasteczek (cookies) na potrzeby dokonania zakupów na stronie ekonomista.info.pl
(Nowelizacja ustawy Prawa Telekomunikacyjnego z 22 marca 2013 r. wymuszona przez Parlament Europejski).
Sklep na tej stronie nie będzie działał prawidłowo bez obsługi ciasteczek.

© Wydawnictwo Key Text. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Cytowanie dozwolone z podaniem źródła.