2016/6

< 2016/52017/1 >

Ekonomista 2016/6 - okładka

s. 771-914 (144)

Wydanie drukowane
ISSN: 0013-3205
Cena: 58,80 PLN


Wydanie PDF
ISSN: 2299-6184
Cena 49,20 PLN

DemoArtykułyMiscellaneaRecenzje
i omówienia

Zbigniew Madej

Samowiedza heurystyczna wśród ekonomistów

Heuristic Self-knowledge Among the Economists

Геуристическое самосознание экономистов

Słowa kluczowe: heurystyka, samowiedza heurystyczna, wiedza ekonomiczna

  s. 777  Streszczenie  

Piotr Pysz, Anna Jurczuk, Michał Moszyński

Relacja stanowionego i spontanicznego ładu gospodarczego – od ujęcia statycznego do ujęcia dynamicznego

Relationship between a Made and Spontaneous Economic Order: from the Static towards a Dynamic Approach

Соотношение между установленным и спонтанным порядком в экономике – от статистического подхода к динамическому

Słowa kluczowe: ekonomia neoklasyczna, ordoliberalizm, ład gospodarczy, dryf ładu gospodarczego

  s. 799  Streszczenie  

Maciej Ryczkowski

Ewolucja poglądów Miltona Friedmana a polityka pieniężna Fed i EBC w okresie kryzysu finansowego

The Evolution of Milton Friedman’s Views and Monetary Policies Performed by Fed and ECB during the Financial Crisis

Взгляды Мильтона Фридмана и денежная политика Fed и EСВ в период финансового кризиса

Słowa kluczowe: Milton Friedman, polityka antykryzysowa, kontrola podaży pieniądza, luźna polityka pieniężna

  s. 823  Streszczenie  

Zbigniew Matkowski, Mariusz Próchniak, Ryszard Rapacki

Real Income Convergence between Central Eastern and Western Europe: Past, Present, and Prospects

Real Income Convergence between Central Eastern and Western Europe: Past, Present, and Prospects

Реальная конверг енция доходов между странами Центрально-Восточной и Западной Европы: прошлое, настоящее и будущее

Słowa kluczowe: economic growth, income convergence, European Union, forecasting (simulation)

  s. 853  Streszczenie