2017/4

< 2017/32017/5 >

s. 363-482 (120)


Wydanie drukowane
ISSN: 0013-3205
Cena: 58,80 PLN
(w tym 5% VAT)

Wydanie PDF
ISSN: 2299-6184
Cena: 49,20 PLN
(w tym 23% VAT)

Wydanie PDF
Kup lub wypożycz
w IBUK

Cena od 4,92 PLN


Dostępna pełna treść artykułu

Jagoda Anna Kaszowska, Juan Luis Santos

Rola percepcji ryzyka i niepewności w ocenie ryzyka systemowego. Podejście symulacyjne ABM

The Role of Risk and Uncertainty Perception in Systemic Risk Assessment. The Agent-based Simulation

Роль перцепции риска и неуверенности в оценке системного риска: имитационный подход АВМ

ryzyko niepewność modelowanie ABM symulacje rynek międzybankowy
  s. 369, Open Access


Dostępna pełna treść artykułu

Elżbieta Rychłowska-Musiał

Opcje realne na rynku konkurencyjnym – gry opcyjne

Real Options in a Competitive Market: Option Games

Реальные опции на конкурентном рынке – опционные игры

gry opcyjne opcje realne konkurencja teoria gier
  s. 400, Open Access


Dostępna pełna treść artykułu

Mariusz Gasztoł, Piotr Śliwka

Wpływ kursu walutowego na wielkość eksportu towarów z Polski do Niemiec w latach 1995–2013

The Impact of the Exchange Rate on the Volume of Polish Commodity Exports to Germany, 1995–2013

Влияние валютного курса на объемы экспорта товаров из Польши в Германию в 1995–2013 гг.

kurs walutowy eksport Polska Niemcy VAR
  s. 415, Open Access


Tomasz Kubin

Zagraniczna pomoc finansowa i reformy gospodarcze w Grecji w walce z kryzysem oraz ich rezultaty

External Financial Aid and Economic Reforms in Greece as Anticrisis Measures and Their Effects

Внешняя финансовая помощь и экономические реформы в Греции в борьбе с кризисом и их результаты

polityka makroekonomiczna finanse publiczne Grecja Unia Gospodarcza i Walutowa Unia Europejska
  s. 434


Dwumiesięcznik „Ekonomista” publikuje oryginalne teksty naukowe w języku polskim i angielskim poświęcone problematyce ekonomicznej. Wszystkie nadesłane teksty zgodne z profilem pisma i jego standardami redakcyjnymi są oceniane przez recenzentów w procedurze double-blind i zatwierdzane do druku przez Komitet Redakcyjny.

Czasopismo „Ekonomista” jest indeksowane w Web of Science Emerging Sources Citation Index (ESCI), Scopus Journal List, Scimago Journal & Country Rank i ICI Journals Master List (Index Copernicus International). Każdy artykuł zawiera streszczenie w języku polskim, angielskim i rosyjskim (wraz ze słowami kluczowymi i kodami JEL), dostępne na stronie redakcyjnej czasopisma i reprodukowane w polskiej bazie bibliograficznej BazEkon. Anglojęzyczne streszczenia są także zawarte w międzynarodowych bazach ESCI, Scopus i CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities). Otwarty jest dostęp do pełnych tekstów artykułów z zasobów archiwalnych oraz wybranych artykułów z wydań bieżących.

Zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 czerwca 2016 r. za publikacje zamieszczane w „Ekonomiście” przyznaje się 14 pkt.Bankowość hipoteczna i rynek nieruchomości
Marcin Sitek

230 stron
Cena: 47,25 zł   Cena PDF: 39,98

Sprzedaż
wysyłkowa

Makroekonomia
Adam Oleksiuk Jacek Białek

114 stron
Cena: 24,99 zł   Cena PDF: 24,60

Sprzedaż
wysyłkowa

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja drukowana.

Strona przechowuje informacje na komputerze klienta w postaci ciasteczek (cookies) na potrzeby dokonania zakupów na stronie ekonomista.info.pl
(Nowelizacja ustawy Prawa Telekomunikacyjnego z 22 marca 2013 r. wymuszona przez Parlament Europejski).
Sklep na tej stronie nie będzie działał prawidłowo bez obsługi ciasteczek.

© Wydawnictwo Key Text. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Cytowanie dozwolone z podaniem źródła.