2021/3

< 2021/22021/4 >

Ekonomista 2021/3 - okładka

s. 317-454 (138)

Pobierz DEMO

Wydanie drukowane
ISSN: 0013-3205
Cena: 65,52 PLN


Wydanie PDF
ISSN: 2299-6184
Cena 58,32 PLN)

ArtykułyMiscellaneaDyskusje
i polemiki
Recenzje
i omówienia

Jerzy Osiatyński

Ograniczenia starych paradygmatów polityki makroekonomicznej. Czym je zastąpić lub jak korygować?

Limitations Of The Old Paradigms Of The Macroeconomic Policy. How To Replace Or Correct Them?

Ограничения старых парадигм экономической политики: чем их заменить или как вносить коррективы?

Słowa kluczowe: makroekonomiczna stabilizacja, kryteria polityki fiskalnej, dług publiczny, dynamika gospodarcza, interwencjonizm państwowy, powszechny dochód podstawowy, Michał Kalecki

  s. 323  Streszczenie  

Marcin Borsuk, Kamil Klupa

Wybrane uwarunkowania stosowania instrumentu umorzenia lub konwersji długu (bail-in)

Selected Circumstances Of Application Of The Bail-In Instrument

Некоторые условия применения инструмента аннуляции или конверсии долга (bail-in)

Słowa kluczowe: stabilność finansowa, restrukturyzacja, uporządkowana likwidacja, regulacje bankowe, bail-in, umorzenie, konwersja

  s. 346  Streszczenie  

Łukasz Postek, Weronika Poświata

Relacja między wzrostem pracownika a płacą na polskim rynku pracy – czy wyżsi zarabiają więcej?

Relationship Between the Height of the Employee and Her (His) Remuneration in The Polish Labour Market: Does the Higher Earn More?

Корреляция между ростом работника и его зарплатой на польском рынке труда – более высокие зарабатывают больше?

Słowa kluczowe: premia za wzrost, wzrost pracownika a płaca

  s. 375  Streszczenie  

Bartłomiej Lisicki

Utrata wartości aktywów a kształtowanie kursów akcji polskich spółek sektora energetycznego

Relation Between Impairment of Assets and the Shaping of Share Prices of Polish Energy Sector IssuerS

Влияние потери стоимости активов на курсы акций польских компаний энергетического сектора

Słowa kluczowe: rynki kapitałowe, efektywność informacyjna, akcje, utrata wartości aktywów, analiza zdarzeń

  s. 397  Streszczenie