Szukaj na stronie (osoby, hasła):
Dwumiesięcznik „Ekonomista” publikuje oryginalne teksty naukowe w języku polskim i angielskim poświęcone problematyce ekonomicznej. Wszystkie nadesłane teksty zgodne z profilem pisma i jego standardami redakcyjnymi są oceniane przez recenzentów w procedurze double-blind i zatwierdzane do druku przez Komitet Redakcyjny.

Czasopismo „Ekonomista” jest indeksowane w Web of Science Emerging Sources Citation Index (ESCI), ERIH PLUS, Scopus Journal List, Scimago Journal & Country Rank i ICI Journals Master List (Index Copernicus International). Każdy artykuł zawiera streszczenie w języku polskim, angielskim i rosyjskim (wraz ze słowami kluczowymi i kodami JEL), dostępne na stronie redakcyjnej czasopisma i reprodukowane w polskiej bazie bibliograficznej BazEkon. Anglojęzyczne streszczenia są także zawarte w międzynarodowych bazach ESCI, Scopus i CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities).

Zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 lipca 2019 r. za publikacje zamieszczane w „Ekonomiście” przyznaje się 40 pkt.

2011/5

< 2011/42011/6 >

Ekonomista 2011/5 - okładka

s. 651-768 (118)

Wydanie drukowane
ISSN: 0013-3205
Cena: 50,40 PLN


Wydanie PDF
ISSN: 2299-6184
Cena 49,20 PLN

DemoArtykułyMiscellaneaEsejeRecenzje
i omówienia

Jerzy Osiatyński

Warunki gotowości Polski do wejścia do strefy euro

Preconditions of Poland’s Entry to the Euro Area

Условия готовности Польши к вступлению в еврозону

Słowa kluczowe: Unia Europejska, strefa euro, konwergencja nominalna i realna, pozycja konkurencyjna, polityka pieniężna, polityka fiskalna, polityka podziału dochodu narodowego,

  s. 659  Streszczenie  

Piotr Ciżkowicz, Andrzej Rzońca

Dlaczego banki centralne nie powinny podwyższać celu inflacyjnego?

Why Shouldn’t Central Banks Raise Their Inflation Targets?

Почему центробанки не должны повышать инфляционную цель?

Słowa kluczowe: cel inflacyjny, globalny kryzys finansowy, bańki spekulacyjne, analiza monetarna

  s. 677  Streszczenie  

Piotr Misztal

Koncentracja towarowa eksportu a wzrost gospodarczy w krajach Unii Europejskiej

Commodity Export Concentration and Economic Growth in the EU Member Countries

Концентрация экспорта и экономический рост в странах Евросоюза

Słowa kluczowe: dywersyfikacja eksportu, koncentracja eksportu, wzrost gospodarczy

  s. 691  Streszczenie  

Stanisław Urbański

Cross-Section Changes of Rates of Return on the Shares Traded on the Warsaw Stock Exchange

Cross-Section Changes of Rates of Return on the Shares Traded on the Warsaw Stock Exchange

Изменение норм доходности акций, котируемых на Бирже ценных бумаг в Варшаве

Słowa kluczowe: model wyceny CAPM, model Famy-Frencha, portfel rynkowy, metoda Famy-MacBetha

  s. 709  Streszczenie  Pierwotną wersją czasopisma jest wersja drukowana.

Strona przechowuje informacje na komputerze klienta w postaci ciasteczek (cookies) na potrzeby dokonania zakupów na stronie ekonomista.info.pl
(Nowelizacja ustawy Prawa Telekomunikacyjnego z 22 marca 2013 r. wymuszona przez Parlament Europejski).
Sklep na tej stronie nie będzie działał prawidłowo bez obsługi ciasteczek.

© Wydawnictwo Key Text. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Cytowanie dozwolone z podaniem źródła.